výchovný poradce

RNDr. Šárka Semorádová

Konzultační hodiny:   Po 8:00 – 8:40, Út 10:55 – 12:35 (po předchozí telefonické domluvě; konzultace mimo stanovené hodiny jsou rovněž možné po předchozí domluvě)

Důležité kontakty

OSPOD Příbram – informace pro děti

Zpráva pro rodiče ohledně přijímacího řízení na střední školy

Přijímací zkoušky: Jak to letos bude?

Termín konání jednotných testů

ČTYŘLETÉ OBORY                                        8. 6. 2020

ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA     9. 6. 2020

Jednotná přijímací zkouška 2020

Informace MŠMT o přijímacím řízení na SŠ

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně zůstanou beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že zkouška proběhne i ve společné části – tedy jednotná zkouška – z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

Přehledné schéma průběhu přijímací zkoušky

Testová zadání k procvičování

Před vánočními prázdninami obdrží žáci cvičné přihlášky. Vyplněnou a podepsanou přihlášku je potřeba odevzdat do 22.1. 2020.  Ve škole Vám přihlášky vytiskneme na počítači a doplníme prospěch. Ředitelka školy potvrdí svým podpisem a razítkem platnost přihlášky. Teprve poté můžete podat přihlášku na střední školu.

Součástí přihlášky je také potvrzení od lékaře. Nezapomeňte si ověřit, zda toto potvrzení střední škola vyžaduje (v Atlasu školství, na webových stránkách střední školy, u výchovného poradce)

Termín odevzdání přihlášky na střední školu je do 2.3. 2020.

Základní informace k přijímacímu řízení

Počet přihlášek na střední školy  – jen 2 přihlášky

Pro 1.kolo přijímacího řízení podává uchazeč 2 přihlášky. Pokud se uchazeč hlásí jen na jednu školu, druhou školu nevyplňuje. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání.

Termíny podání přihlášek na střední školy

Uchazeč podává přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání do 2. března 2020, v případě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou do 2. prosince 2019.

Předávání přihlášek na střední školy

Uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem.

Termíny přijímacích zkoušek

Termíny přijímacích zkoušek musí ředitelé středních škol zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a předpokládaným počtem přijímaných žáků do 31. ledna 2020.

Termíny testů jednotných přijímacích zkoušek

Jednotná přijímací zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.

Studium                                Řádný termín jednotné zkoušky:

čtyřleté                                 první řádný termín14.4.2020

                                                      druhý řádný termín – 15.4.2020

šestileté a osmileté                první řádný termín – 16.4.2020

                                                        druhý řádný termín – 17.4.2020

                                                Náhradní termín jednotné zkoušky:

                                                      první termín – 13.5.2020

                                                     druhý termín – 14.5.2020   

! Tyto termíny jednotných testů přijímacích zkoušek nelze zaměňovat s termíny  „školních“ přijímacích zkoušek, které si mohou ze zákona stanovit ředitelé středních škol.

Obsah jednotných testů

Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury (ČJL) a matematiky (MA), a to v provedení pro čtyřleté, šestileté a osmileté studium.

Výsledky přijímacího řízení

1) Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky uskuteční nejdříve 22. dubna 2020.

2) Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (nejpozději 28. dubna 2020) a zveřejní seznam přijatých uchazečů. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se na SŠ potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.