Pravidla hodnocení za 1.pololetí

PRAVIDLA HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍ ZA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Hodnocení tohoto velmi nestandardního pololetí bude vycházet jednak ze zjištěné míry dosažení školních výstupů, ale bude přihlíženo i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání, kterých žák v hodnoceném období dosáhl. Takovými skutečnostmi jsou např.:

• účast na distanční výuce;

• aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní distanční výuce);

• osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky;

• řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.;

• schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá odpovědnost za svou práci;

• to, jak si žák vytvořil prostředí pro učení doma;

• to, jak si v digitálním zařízení vytvořil osobní učební prostředí;

• to, jak si osvojil nové digitální kompetence související s distanční výukou synchronní i asynchronní formou;

• to, jak při distančním vzdělávání podporuje spolužáky;

• to, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.);

• to, zda a jak plnil další doplňkové úkoly;

• to, zda si žák pamatuje znalosti nabyté při prezenční výuce a dříve osvojené znalosti a dovednosti dokáže při dalším procesu učení používat;

• osobní portfolio žáka (v listinné či digitální podobě).

Jak vyplývá z výše uvedeného, je vhodné na hodnocení v tomto pololetí pohlížet jako na příležitost vzít v úvahu kromě různých forem písemných testů také řadu dalších kritérií.

 

Při používání klasifikace jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

 

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy