Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí

POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Původní text byl zkrácen – celé znění najdete ZDE

 Základní principy hodnocení žáků:

 1. Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku.
 2. V průběhu výuky se soustředit na poskytování zpětné vazby.
 3. Klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání v druhém pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí, a to zejména na základních školách.
 4. Problematické situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáků.

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen „Vyhláška“), která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku (viz dále).

Z Vyhlášky plyne, že uvádět na vysvědčení u povinných předmětů slovo „nehodnocen(a)“  lze připustit pouze tehdy, není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení a žák byl z daného předmětu na konci prvního pololetí (včetně náhradního termínu pro hodnocení) hodnocen také slovem „nehodnocen(a)“,anebo se jedná o předmět vyučovaný pouze v druhém pololetí a nejsou absolutně žádné podklady pro hodnocení.

Změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT dále stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.

V každém případě ředitel školy musí dle Vyhlášky informovat žáky a zákonné zástupce o způsobu hodnocení na konci školního roku, a to zejména o pravidlech podle Vyhlášky a případně také o specifických pravidlech pro hodnocení na úrovni školy.

 Doporučený postup pro průběžné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech během uzavření škol a vzdělávání na dálku

 1. Používané formy vzdělávání na dálku se mezi školami výrazně liší, a výrazně odlišné jsou také podmínky pro vzdělávání na dálku v jednotlivých rodinách. V této situaci je obtížnější zajistit spravedlivé hodnocení všech žáků (nutným předpokladem je znalost prostředí a podmínek, ve kterých se žák vzdělává).
 2. Zcela nová situace a složitost vzdělávání na dálku vyžaduje ještě více než obvykle soustředit pozornost na hlavní cíl hodnocení, kterým je podpora učení žáků. Práci žáků v rámci vzdělávání na dálku má smysl hodnotit primárně slovně, motivačním způsobem, zdůraznit žákovi to podstatné, a tím podpořit jeho učení.
 3. V průběhu vzdělávání na dálku je nezbytné ve větší míře poskytovat hodnocení podporující žáky v tom, aby dokázali více samostatně organizovat svoje vzdělávání a průběžně zlepšovat své vzdělávací výsledky. Účinnou podporu učení žáků představuje dobře zvládnuté formativní hodnocení. V tomto smyslu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje po dobu vzdělávání na dálku žáky touto formou hodnotit.
 4. V průběhu vzdělávání na dálku je pro žáky dobré formativně slovně hodnotit jejich dovednosti učit se a také jejich dovednosti pracovat s formativní zpětnou vazbou od učitele.
 5. Školy nemají při vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí školního roku 2019/2020 usilovat o naplnění kompletního obsahu svých ŠVP za každou cenu, ale soustředit se na nejdůležitější hlavní výstupy ŠVP, zejména v profilových předmětech. Dosažení výstupů je vhodné během výuky na dálku podporovat zejména procvičováním. Cílené procvičování a upevňování výstupů na dálku podporovat průběžným formativním hodnocením.

 

Doporučený postup pro závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení

1.Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. MŠMT neočekává, že budou školy hodnotit naplnění všech výstupů ŠVP. MŠMT vnímá, že druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok. Samozřejmě nelze v daném pololetí hodnotit, jak je stanoveno § 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb. nebo § 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb., míru dosažení výstupů pro jednotlivé předměty ŠVP, protože ŠVP nemohl být kompletně naplněn.

2.Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

 •  podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
 •  podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
 •  podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
 • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

3.  Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:

 • snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
 •  samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
 •  četbu související se zadanými úkoly;
 • portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);
 • zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

4.  Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

5.  Také nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období vzdělávání na dálku během uzavření škol nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“.

6.  Samozřejmě platí, že do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

SPECIFIKA HODNOCENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY najdeteZDE