Hodnocení prospěchu- 1. čtvrtletí

Hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí školního roku 2020-2021

Vážení rodiče,

za první čtvrtletí budou vaše děti hodnoceny v prospěchu jednotlivých předmětů souhrnnou známkou za dobu od začátku prvního pololetí do doby uzavření škol, tj. do 13. října 2020, a za dobu distanční výuky, tj. od 14. října do úterý 3. listopadu 2020, která bude sumářem známek, přístupu vašeho dítěte ke školním povinnostem, aktivit vašeho dítěte při vyučování a jeho připravenosti na výuku, včetně distančního vzdělávání, tj. on-line výuky a domácí přípravy za toto období. V případě, že vyučující daného předmětu nebude mít dostatečný počet známek pro klasifikaci, zhodnotí práci vašeho dítěte, jeho celkový přístup a aktivitu slovním hodnocením, které bude vyjadřovat zpětnou vazbu o celkové práci vašeho dítěte při vyučování ve škole a při probíhajícím distančním vzdělávání. Vzhledem ke skutečnosti, že je distanční výuka povinná, vy i vaše děti máte možnost využití konzultací ohledně učiva i jiných věcí, máte kontakty na jednotlivé vyučující, předpokládáme 100% účast vašich dětí při tomto způsobu vzdělávání. Hodnocení bude prováděno dle platných pravidel hodnocení, která jsou uvedena ve školním řádu a  ŠVP ZV naší školy, včetně zpětné vazby od jednotlivých vyučujících, formativního hodnocení a konkrétní práci s chybou. On-line výuka je připravena tak, aby se v jednotlivých rodinách děti „nepraly“ o jeden počítač. Z psychohygienického hlediska je doporučena maximálně 1 hodina denně v případě 1. stupně, na 2. stupni maximálně 3 hodiny. Další posílení on-line výuky bude probíhat vždy dle aktuální potřeby daného kolektivu či konkrétního dítěte. Momentálně jsme se rozhodli posílit on-line výuku především pro 1. a 2. ročník. Zároveň probíhají on-line aktivity v rámci školní družiny. V případě potřeby nebo naopak možnosti zapůjčení počítače, kontaktujte, prosím, třídního učitele. Škola zažádala o 20 kusů SIM karet s volnými daty pro výuku, která se mohou použít pro počítač, tablet i telefon. V případě zájmu a potřeby, se, prosím, přihlaste u třídního učitele.

Hodnocení prospěchu a chování vašeho dítěte za 1. čtvrtletí 2020/2021 obdržíte každý od třídní učitelky, průběžné hodnocení najdete z hlavních předmětů na Office 365 a ve Škole on-line.

 

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy