5. ročník

Český jazyk

 • určí stavbu slova
 • určí slovní druhy
 • určí mluvnické kategorie sloves
 • určí základní skladební dvojici
 • pozná a vytvoří větu jednoduchou a souvětí
 • píše správně: i/y ve shodě přísudku s podmětem
 • určí mluvnické kategorie podstatných jmen
 • píše správně: i/y v koncovkách podstatných jmen
 • určí přídavná jména tvrdá a měkká
 • rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává
 • při jednoduchém rozboru literárních textů používá základní literární pojmy
 • píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
 • sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržováním časové posloupnosti
 • popíše předmět a pracovní postup 

Matematika

 • čte, zapíše a porovnává přirozená čísla
 • provádí písemně početní operace v oboru přirozených čísel
 • zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
 • řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru
 • vyjádří celek z dané části
 • sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem pomocí názorných obrázků a tyto operace zapisuje
 • přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose dané desetinné číslo
 • přečte, zapíše a znázorní desetinné číslo v řádu desetin a setin na číselné ose
 • čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
 • rozumí znaku „ – “ pro zápis celého záporného čísla, vyznačí toto číslo na číselné ose
 • porovná, přečte a zapíše celá čísla v rozmezí od – 100 do +100
 • narýsuje a znázorní základní rovinné útvary /čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice/, užívá jednoduché konstrukce
 • určí obsah obrazce a užívá základní jednotky obsahu

Člověk a jeho svět

 • vyhledá jednoduché údaje na mapě Evropy a na zemských polokoulích
 • rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která už se tolerovat nemohou a které porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
 • orientuje se v základních formách vlastnictví, používá peníze v běžných situacích
 • rozeznává současné i minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
 • vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídání ročního období
 • zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
 • porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
 • zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat
 • vysvětlí zdravý způsob života
 • rozlišuje jednotlivé etapy lidského života, orientuje se ve vývoji dítěte před a po narození
 • plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob
 • uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
 • rozezná život ohrožující zranění, ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
 • uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku
 • vysvětlí základní funkce jednotlivých orgánových soustav

 

 

fotogalerie 5. ročníku

Spořáčkovi

2 Photos