4. ročník

Učivo 4. ročníku

ČJ

 • v 1. pololetí opakujeme vyjmenovaná slova, určujeme stavbu slov, slovní druhy a umíme určit rod, číslo a pád u podstatných jmen a osobu, číslo a čas u sloves
 • ve 2. pololetí se naučíme psát i/y v koncovkách podstatných jmen, budeme určovat základní skladební dvojici a rozlišovat větu jednoduchou a souvětí
 • umíme sestavit osnovu a napsat správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry (pohlednice, dopis, popis, vypravování)
 • na konci 4. ročníku by měl žák umět číst náročné texty potichu i nahlas, používat správnou intonaci při čtení a přečtenému textu porozumět

M

 • v 1. pololetí opakujeme učivo 3. ročníku, umíme porovnávat a zaokrouhlovat čísla, sčítat, odčítat, násobit a dělit čísla v oboru do 10 000
 • ve 2. pololetí rozšíříme učivo v oboru do 1 000 000, průběžně pracujeme se slovními úlohami a naučíme se počítat se zlomky
 • v geometrii rýsujeme různoběžky, rovnoběžky a kolmice, naučíme se narýsovat čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici
 • pomocí čtvercové sítě určujeme obsah obrazce a používáme jednotky obsahu
 • ve čtvercové síti znázorníme jednoduché osově souměrné útvary

AJ

 • umíme se představit a pozdravit, známe základní slovní zásobu (čísla, barvy, dopravní prostředky, části těla, zvířata, dům a nábytek, potraviny, oblečení, volný čas…)
 • používáme sloveso mít, umět – neumět, vytváříme jednoduché věty a otázky
 • seznámíme se se svátky v anglicky mluvících zemích (Vánoce, Velikonoce)
 • používáme přítomný čas průběhový
 • dokážeme přečíst a porozumět jednoduchému textu, popíšeme osobu, zvíře, dům…

ČAJS – PŘÍRODOVĚDA

 • učíme se o přírodních společenstvech polí, vod a lesů, poznáváme některé horniny a nerosty
 • měříme délku, hmotnost, teplotu a čas
 • poznáváme rostliny a živočichy na jaře
 • učíme se chránit zdraví svoje i svých spolužáků

ČAJS – VLASTIVĚDA

 • učíme se o České republice a sousedních státech
 • poznáváme podrobněji místo, ve kterém žijeme
 • naučíme se orientovat v mapě a poznávat světové strany
 • učíme se o počasí a podnebí

 

 

fotogalerie 4. ročníku