3. ročník

Ve 3. třídě se žák naučí:

Český jazyk

 • čte s porozuměním
 • rozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
 • na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
 • píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev
 • pozná a vytvoří slova příbuzná, podobná a protikladná
 • pozná podstatná jména a slovesa a určí u nich mluvnické kategorie
 • pozná a vytvoří větu jednoduchou a souvětí
 • píše správně: i/y po obojetných souhláskách, vlastní jména osob, zvířat, věcí, měst, vesnic, hor a řek, párové souhlásky uvnitř slova.
 • čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
 • pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností 

Matematika

 • provádí zpaměti jednoduché početní operace v oboru 1000 – sčítání a odčítání, násobení a dělení v oboru i mimo obor násobilky
 • čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla
 • řeší a tvoří slovní úlohy vyjadřující situace z běžného života
 • orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
 • rozezná, pojmenuje, vymodeluje základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa
 • rýsuje úsečky, měří a odhaduje délku úsečky

Člověk a jeho svět

 • vyznačí v  plánu místo svého bydliště a školy; cestu na určené místo
 • popíše okolí své školy, svého bydliště a některá významná místa v obci
 • vysvětlí význam potřeby různých povolání

 

Fotogalerie 3. ročníku