2. ročník

Ve 2. ročníku se žák naučí:

Český jazyk

 • plynule číst s porozuměním, přednášet básně a říkadla, převyprávět příběh
 • rozlišit vyjadřování v próze a ve verších, odlišit pohádku od ostatních vyprávění
 • respektovat základní komunikační pravidla v rozhovoru
 • používat základní formy společenského styku – oslovení, pozdrav, poděkování
 • rozvíjet schopnost tvořit jednoduchá vypravování a popis, psát adresu a krátký dopis
 • zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním
 • psát čitelně, dbát na úpravu písemného projevu
 • rozlišit samohlásky a souhlásky, poznat počet hlásek a slabik
 • poznat a utvořit slova nadřazená, podřazená a souřadná
 • poznat podstatná jména a slovesa a vysvětlit uvedené pojmy
 • rozlišovat obecná a vlastní jména
 • poznat a vytvořit druhy vět podle postoje mluvčího (oznamovací, tázací, rozkazovací, přací)
 • psát správně u/ú/ů ve slovech, i/y po tvrdých a měkkých souhláskách,
 • dodržovat správnou výslovnost a psaní skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • psát velká písmena na začátku vět a vlastní jména osob, zvířat, měst a vesnic
 • psát správně párové souhlásky na konci slov

Matematika

 • pamětně sčítat a odčítat čísla v oboru do 100 (bez přechodu desítky i s přechodem)
 • porovnávat čísla v oboru do 100 a vztahy mezi nimi zapsat pomocí symbolů
 • řešit a tvořit slovní úlohy z běžného života zaměřené na porovnávání, sčítání a odčítání čísel v oboru do 100 (zápis, příklad, odpověď)
 • řešit přípravné úlohy na násobení a dělení
 • orientovat se v čase a číst údaje na hodinách
 • rozeznávat, pojmenovat, vymodelovat a popsat základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník, úsečka) a geometrická tělesa (kvádr, válec, koule, krychle) a porovnávat velikost těchto útvarů

Člověk a jeho svět

 • orientovat se v okolí svého bydliště a školy, rozlišovat možná nebezpečí ve svém okolí
 • znát svoji adresu a datum narození
 • vyjmenovat rodinné příslušníky a porozumět vztahům mezi nimi
 • získávat povědomí o  povoláních, jejich obsahové náplni, potřebnosti pro člověka
 • orientovat se v časových vztazích (roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny)
 • popisovat jednotlivá roční období (změny v přírodě – počasí, rostliny, živočichové, činnosti lidí)
 • popsat základní části lidského těla
 • dodržovat základy hygieny, denní režim, zásady správné výživy
 • uplatňovat pravidla bezpečného chování (chování k neznámým lidem, volný čas, provoz na komunikacích – cyklista, chodec) a správně reagovat na mimořádné události – úraz, požár,…
 • dokázat požádat o pomoc pro sebe i jiné, komunikovat s operátory tísňových linek
 • osvojit si základní komunikační dovednosti, zvládat základní prvky úcty k sobě a druhým a pozitivně umět hodnotit sebe i druhé

 

fotogalerie 2. ročníku